Trạm 1: Dễ

Sau khi đản sanh, Đức Phật đi bao nhiêu bước?

Meditate
Photo by Callous Gee / Unsplash