Trạm 1: Khó

Hãy trả lời câu hỏi sau đây:

.--. .... .- - / -. .... .- .--. / -. .. . - / -... .- -. / -. .- -- / -... .- --- / -. .... .. . ..- / - ..- --- .. ?