Trạm 2 - Dễ

Giải mật thư sau đây:

Key: Bát Chánh Đạo
Mật thư: VA-VWF-LZSH-VAS-LSFY

Gợi ý: Tìm ra Key number rồi dựa theo key number mà thay đổi chữ cái lên đúng số key quy định. Vi du: A + 2 = C, A - 2 = Y.