Trạm 3: Khó và Dễ

IT's TIME TO CHILL OUT AND TAKE PICTURE

Tất cả các thành viên hãy tham gia group Whatsapp sau đây:

Gia Đình Phật Tử Liên Tâm
WhatsApp Group Invite

Nếu không vào được thì tìm anh Minh Đạo hoặc anh Đồng Phước để vào.

Hãy chụp hình portrait của từng thành viên trong nhóm của bạn và 3 bức hình tập thể thiệt là đẹp, với nhiều kiểu tạo dáng, kiểu cười, làm điệu bộ khác nhau và gửi lên trên Group. Ghi nhớ: Phải chụp thiệt đẹp, thiệt hay, mới được qua trạm.

We want good photos with different styles, different smiles, with creativity. Only good pictures can get help you win this station

Đội của bạn sẽ nhận được chỉ dẫn tiếp theo thông qua WhatsApp Group.

Photo by Jonathan Daniels / Unsplash
Photo by ipet photo / Unsplash