Trạm 4 -Dễ

Hãy học thuộc ba bài hát của GĐPT sau đây, rồi tìm Anh Minh Đạo để trình bày: Tất cả thành viên trong đội phải thuộc.

Photo by Jason Rosewell / Unsplash