Thông Tuệ | | 2 phút để đọc

Hướng dẫn chuông mõ và tụng kinh - Hòa Thượng Thích Như Điển

Đây là audio về cách thực hành nghi lễ, do Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác hướng dẫn.

Hướng dẫn chuông mõ và tụng kinh -  Hòa Thượng Thích Như Điển

Nếu tụng kinh tại các đạo tràng lớn thì chúng ta cứ ngồi mà đọc theo. Còn nếu chúng ta muốn tụng kinh tại nhà, hoặc trong một đạo tràng tu tập rất nhỏ, thì việc hiểu biết về cách thức trì tụng, cách làm chủ lễ, thỉnh chuông mõ rất quan trọng. Càng hiểu biết và càng giỏi bao nhiêu thì chúng ta sẽ góp phần làm cho buổi lễ thêm trang nghiêm, thanh tịnh bấy nhiêu. Đã nắm rõ lời kinh tiếng kệ, lại còn hiểu về nghi thức thì thật là hay.

Dưới đây là hai audio ghi lại bài giảng về Nghi Lễ do chính Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác giảng. Trong bài giảng, Hòa Thượng hướng dẫn về cách làm chủ lễ, cách khai chuông mõ, cách tụng kinh, nhấn giọng sao cho hay, cách xướng lễ, ... Trong bài giảng, Nghi Thức Cầu Siêu trong cuốn Nghi Thức Tụng Niệm được lấy làm ví dụ. Nghi Thức Tụng Niệm và Thiền Môn Nhật Tụng do chùa Viên Giác ấn tống là hai cuốn nghi thức chính tại Chùa Liên Tâm, Chùa Viên Giác và rất nhiều chùa khác tại Âu Châu.

"Thông thường, ở trong chùa, làm bất cứ một vấn đề gì, cắm ba cây nhang, đốt hai cây đèn, gõ ba tiếng chuông, gõ bảy tiếng mõ, ... Mỗi động tác, mỗi việc làm đều có ý nghĩa của nó."
- Hòa Thượng Phương Trượng -

Phần 1: Hướng dẫn Nguyện hương, đảnh lễ, khai chuông mõ, tốc độ tụng kinh, tụng Chú Đại Bi, ...

Phần 2: Hướng dẫn Xướng, Kệ Tán Phật, tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh, Quy Y, Phục Nguyện, ...