dharma

A collection of 1 post

Living in the world, joyful in the Way

Living in the world, joyful in the Way

(Written by Emperor Trần Nhân Tông, Founder of Trúc Lâm Zen School, Trần Đình Hoành translated). Trần Nhân Tông (7 December 1258–16 December 1308) was the third emperor of the Trần dynasty, reigning over Đại Việt from 1278 to 1293.