Trạm 2 - Khó

Trả lời đúng tất cả các câu hỏi sau đây để nhận được hướng dẫn tiếp theo. Viết đáp án bằng chữ in hoa liên tiếp.
Ví dụ : ABA

Câu hỏi 1: Hoa Sen Trắng của GĐPT có mấy cánh?

A. Có 5 cánh.
B. Có 6 cánh.
C. Có 7 cánh.
D. Có 8 cánh.
E. Có 9 cánh.
F. Có 10 cánh.

Câu hỏi 2: Ba điều luật ngành Đồng (Oanh Vũ) trong GĐPT là gì?

A. Hòa, Tin, Vui
B. Em tưởng nhớ Phật, hiếu kính cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.
C. Em tưởng nhớ Phật, hiếu kính cha mẹ và biết ơn thầy cô.
D. Bi, Trí, Dũng
E. Tín, Nguyện, Hạnh
F. Không sát sanh, không nói dối, không trộm cắp

Câu hỏi 3: Bài hát chính thức của GĐPT là gì?

A. Sen xanh
B. Sen trắng
C. Nối vòng tay lớn
D. Liên Tâm
E. Gia đình thân ái
F. Tất cả đều sai