Bài viết mới nhất

Tam Pháp Ấn - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Tam Pháp Ấn - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Hiểu vô thường trong tinh thần tương tức và tương nhập thì ta mới hiểu đúng giáo lý đạo Bụt. Vô thường cũng chỉ là vô ngã đứng về phương diện thời gian mà nói, nhưng hai tính đó đích thực là một.